خدمات لجستیکی | استریپ و استافینگ

   تخلیه کالا از درون کانتینر ها (استریپ) و همچنین بارگیری کالا به داخل کانتینرها (استافینگ) با بهره گیری از نیروی های متخصص و دستگاههای مجهز و پیشرفته در پایانه های کانتینری و غیر کانتینری وهمچنین انبارCFS و سردخانه شرکت سی دلف در بندر شهید رجایی به انجام می رسد. در عین حال وجود انبار CFS و فراهم بودن امکان پالتایز، تسمه کشی و شرینگ محمولات وارداتی، ترانزیتی وصادراتی، مزیت رقابتی بیشتری را برای آندسته از صاحبان کالایی که از خدمات ترمینالهای اختصاصی شرکت سی دلف استفاده می کنند، فراهم آورده است.