خدمات لجستیکی | ناوگان حمل و نقل درون بندر

شرکت سی دلف دارای یکی از بهترین و بزرگترین ناوگانهای حمل کالا و کانتینر در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی است. برخورداری از چنین مزیتی موجب شده تا خطوط و شرکتهای کشتیرانی و همچنین صاحبان کالا همواره از نقل و انتقال به موقع، سریع و با دقت محمولاتشان توسط شرکت سی دلف اطمینان داشته باشند.